Новини
Facebook YouTube

Головна

Про нас

Асоціація була офіційно зареєстрована 27-го травня 1992 року. Вона стала правонаступницею Українського республіканського наукового товариства рентгенологів та радіологів, заснованого у 1936 році. Протягом 25-ти років Асоціація спрямовувала свою діяльність на підвищення професійного рівня радіологів та захист їх інтересів.

За цей час проведено 15 конгресів, понад 40 всеукраїнських науково-практичних конференцій, міжнародну конференцію “Магнітний резонанс в біології та медицині” та понад 150 регіональних семінарів в усіх регіонах України. З 2013 року у Києві щорічно проводиться Національний конгрес з міжнародною участю “Радіологія в Україні”, який став вже традиційним найбільшим національним радіологічним форумом.

За участі АРУ у 1997-му році було підготовлено та видано Наказ МОЗ України №340 “Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії”, а у 1999-му році – проект програми переоснащення служби променевої діагностики країни. Минулого року Асоціацією розроблено «Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження». Це керівництво схвалене вченою радою Міністерства охорони здоров’я України та рекомендоване для впровадження в клінічну практику.

У 1998-му році при Асоціації радіологів України було створено Центр рентгенівських технологій під керівництвом проф. Мірошниченка С.І., основним завданням якого було об’єднання зусиль вітчизняних підприємств у напрямку впровадження цифрових технологій в рентгенодіагностиці. Разом з кафедрою радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Центром було налагоджено навчання рентгенологів та рентген-лаборантів роботі на цифрових рентгенівських системах. Сьогодні Україна посідає провідне місце у Центральній та Східній Європі у цьому напрямку – в медичних закладах країни працює вже близько 1500 цифрових рентгенівських систем.

З 1998-го року Асоціація плідне співпрацює з організаторами найбільшої медичної виставки в Україні – “Охорона здоров’я” щорічно Асоціація оформлює на виставці свій стенд і бере участь у підготовці та проведенні її наукової частини.

У 2003 році АРУ провела першу конференцію для молодих радіологів, а у 2007 році — перший конкурс молодих радіологів, які тепер вже стали традиційними.

У 2010 році було створено Українську школу безперервної післядипломної освіти, яка пізніше отримала ім’я одного з її засновників професора М.І. Спузяка. Сьогодні у різних регіонах країни Школою проведено вже 18 курсів з різних розділів радіології.

З 1993 року АРУ є членом Європейської Асоціації Радіологів (ЄАР). З 1998-го року делегація Асоціації радіологів України щорічно бере участь у Європейському Конгресі Радіологів (ЄКР)у Відні, українські радіологи починають отримувати запрошення на учбові курси, які ЄАР проводить спільно з фірмами, що працюють на радіологічному ринку країни. У 2015 році в Україні було проведено перші курси з нейрорадіології, заняття на яких вели провідні викладачі Європейського Товариства з Нейрорадіології, а трохи пізніше АРУ стала членом Міжнародного Товариства з Нейрорадіології.

З першого року свого існування АРУ вела видавничу діяльність, яка поступово розширювалася. З 1994 по 2010 роки Асоціація спільно з видавництвом “Медицина України” щорічно видавала “Показники діяльності радіологічної служби” та збірки наукових праць “Променева діагностика, променева терапія” . З 2000 року Асоціація радіологів України і ІВО “Медицина України” спільно видають науково-практичний журнал “Променева діагностика, променева терапія” (який у 2004 році включено до переліку фахових видань ВАК), а з 2004 року -інформаційний бюлетень “Радіологічний вісник”. Супроводжується інтернет-сайт Асоціації радіологів України: aru-ua.org.

Асоціація гідно відмічає свій ювілей. Завдяки її активній роботі, спрямованій на наближення української радіології до європейської, Європейське Товариство Радіології (ЄТР) обрало Україну країною особливої підтримки у 2017 році і напередодні 5-го Конгресу «Радіологія в Україні» вперше провело в Києві спеціально для українських радіологів курси Європейської Школи Радіології «Візуалізація в онкології». На Конгрес АРУ приїхала велика група іноземних гостей на чолі новообраного президента ЄТР Берна Хамма, який у своєї доповіді відзначив активність українських радіологів в останні роки і, зокрема, на Європейському Конгресі Радіологів цього року, на який було подано найбільшу за 25 років тез і зроблено найбільшу кількість усних доповідей від України.

В рік святкування ювілею Асоціації, в першу чергу, хочеться сказати теплі слова подяки всім її президентам, які очолювали АРУ в різні роки, Бабію Я.С., Медведєву В.Є. та Рогожину В.О., а також тим, хто допомагав їм організовувати діяльність АРУ протягом 27 років, та побажати новообраному керівництву Асоціації на чолі з Ялинської Т.А. творчої роботи та нових досягнень!


About Us

The Association was officially registered on May 27, 1992. It became an assignee of the Ukrainian Republican Scientific Society of Roentgenologists and Radiologists, which was founded in 1936. The Association has been directing its work on raising the professional level of radiologists and protecting their interests for 25 years.

During this time, 15 congresses, more than 40 All-Ukrainian scientific-practical conferences, the International conference «Magnetic Resonance in Biology and Medicine» and more than 150 regional seminars in all regions of Ukraine were held. The National Congress with international participation «Radiology in Ukraine» is annually held in Kyiv since 2013 and became the largest traditional national radiological forum.

The Decree of the Ministry of Health of Ukraine № 340 «About the Improvement of the organization of diagnostic imaging and radiation therapy service» was prepared and published with the participation of the ARU in 1997, and in 1999 the project of re-equipment of diagnostic imaging service of the country was prepared. Last year the Association made «The national manual for doctors, who are referring patients for radiological researches». This manual is approved by the Academic Council of the Ministry of Health of Ukraine and recommended for implementation in clinical practice.

A Center of X-ray technology was founded in 1998 under the supervision of prof. S.I. Miroshnichenko in the Association of Radiologists of Ukraine, the main task was to incorporate the efforts of domestic enterprises in the introduction of digital technologies in X-ray diagnostics. The Center together with the Department of Radiology in P.L. Shupyk Kyiv Medical Academy of Postgraduate Education established the training of roentgenologists and X-ray laboratory assistants how to work with digital X-ray systems. Today Ukraine occupies a leading position in Central and Eastern Europe in this direction; about 1500 digital X-ray systems are working in medical institutions of the country.

Since 1998 the Association has been working together with the organizers of the largest medical exhibition in Ukraine – «Health protection». Annually, the Association issues its stand at the exhibition and takes part in the preparation and conducting of its scientific part.

The ARU held its first conference for young radiologists in 2003, and it was the first competition of young radiologists in 2007, which is traditional now.

The Ukrainian School of Continuous Postgraduate Education was created in 2010 and later received the name of one of its founders – Professor M.I. Spuziak. Today the School has already held 18 courses from different sections of radiology in the different regions of the country.

The ARU has become a member of the European Society of Radiology (ESR) since 1993. The delegation of the Association of Radiologists of Ukraine has annually participated in the European Congress of Radiology (ECR) in Vienna since 1998; Ukrainian radiologists are beginning to receive invitations to the training courses that ESR conducts together with firms, which are working in the radiological market of the country. The first courses of neuroradiology were held in Ukraine in 2015, where the leading teachers of the European Society of Neuroradiology were conducting the training, and a little bit later the ARU became a member of the International Society of Neuroradiology.

Since the first year of its existence, the ARU has had a publishing activity, which has gradually expanded. The Association together with the publishing house «Medicine of Ukraine» was publishing annually «The indicators of Radiological Service» and the collection of scientific works «Diagnostic imaging, radiation therapy» from 1994 to 2010. The Association of Radiologists of Ukraine together with the IPA «Medicine of Ukraine» has been publishing a scientific-practical magazine «Diagnostic imaging, radiation therapy» since 2000 (it was included in the list of professional publications of the HAC in 2004), and information bulletin «The radiological messenger» since 2004. The website of the Association of Radiologists of Ukraine is also available: aru-ua.org.

The Association worthily celebrates its anniversary. The European Society of Radiology (ESR) chose Ukraine as a country of special support in 2017 (thanks to active work of the Association, which is directed at bringing Ukrainian radiology closer to the European) and held for the first time the courses for Ukrainian radiologists in the European School of Radiology «Visualization in Oncology» on the eve of the 5th Congress «Radiology in Ukraine» in Kiev. A large group of foreign guests arrived at the Congress of the ARU with the newly elected president of the ESR, Bernd Hamm, who noted in his report the activity of Ukrainian radiologists recent years and, in particular, at the European Congress of Radiology in this year, which received the biggest amount of the abstracts during 25 years and the largest number of oral reports, which were made from Ukraine.

In the year of celebrating the anniversary of the Association, first of all, we would like to say warm words of gratitude to all of its presidents, who were heading the ARU in different years, Ya.S. Babiy, V.Ye. Medvedev and V.O. Rogozhin, as well as those, who helped them to organize the work of the ARU during 27 years, and to wish the newly elected leadership of the Association headed by T.A. Yalinskaya the creative work and new achievements!